Tel: 512 091 675
Email:

Prawo zamówień publicznych:

  • pełna reprezentacja zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia, w tym m.in. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, wyboru właściwego trybu postępowania, określenia warunków udziału w postępowaniu, obraniu właściwych kryteriów oceny ofert, itp.
  • przygotowywanie dokumentacji dodatkowej w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowywanie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania ofert przetargowych,
  • analiza postępowań przetargowych pod kątem możliwości złożenia oferty,
  • prowadzenie korespondencji z zamawiającym,
  • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,
  • reprezentacja stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed KIO i sądem powszechnym.