Mieszkanie kupione wspólnie przez małżonków za pieniądze jednego z nich – jak podzielić taki majątek?

Podziel się na:

Małżonkowie, w trakcie trwania małżeństwa często decydują się na zakup wymarzonego mieszkania, domu, samochodu itd. Bardzo często zdarza się, że środki na zakup tych rzeczy pochodzą wyłącznie z majątku osobistego jednego z małżonków. Pomimo jednak tego, że środki finansowe pochodziły od jednego z małżonków, to w dokumentach widnieją jako współwłaściciele oboje małżonkowie. Zatem co zrobić w takiej sytuacji przy podziale majątku?

Zgodnie z art. 43 §1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (§2). Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowy.

Jak stanowi zaś art. 45 §1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje adwokat Paweł Kraśniej z Kancelarii Adwokackiej Praga Północ każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności (§2).

Na tle art. 45 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy ugruntowały się poglądy, że wydatki z majątku osobistego na majątek wspólny należy rozliczyć w ten sposób, iż trzeba ustalić stosunek ułamkowy (procentowy) ich wartości do wartości nabywanego składnika majątkowego w chwili nabycia i tą relację przenieść na chwilę dokonywania podziału dorobku. Oznacza to, że wartość wydatku z majątku odrębnego jednego z małżonków na ich majątek wspólny, polegający na zakupie np. mieszkania odpowiada w chwili podziału tego majątku takiej części wartości mieszkania jaką część stanowiła ta wpłata w stosunku do tego, że małżonkowie nabyli przedmiotowe mieszkanie.

Podsumowując, jeżeli małżonkowie nabyli do majątku wspólnego np. mieszkanie ze środków finansowych pochodzących w 100% z majątku osobistego jednego z małżonków, to wówczas wydatek ten podlega rozliczeniu do wysokości nabytego prawa. Jest zatem o co powalczyć.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o