Samochód w leasingu – co z samochodem po rozwodzie, czy można go rozliczyć w sprawie o podział majątku wspólnego?

Podziel się na:

Bardzo często w sprawach rozwodowych lub o podział majątku wspólnego małżonków pojawiają się pytania, co z samochodem, który został zakupiony na firmę przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa, czy wówczas samochód taki stanowi majątek wspólny, czy podlega on podziałowi, jak to wygląda w praktyce?

Odpowiedzi na powyższe pytania należy poszukiwać w treści art. 31 §1 k.r.o. który stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń wyjaśnił, że to, iż umowa leasingu zawarta została jedynie przez jednego z małżonków, nie ma znaczenia z uwagi na ustabilizowaną od dawna wykładnię przepisów prawa rodzinnego, dotyczących wspólności majątkowej, odróżniających stosunki majątkowe zewnętrzne i stosunki wewnętrzne między małżonkami.

Istotą wspólności majątkowej małżeńskiej jest to, że o przynależności konkretnego prawa do określonej masy majątkowej małżonków (majątku wspólnego, majątku odrębnego) decydują przepisy prawa rodzinnego, nie zaś to, czy dany przedmiot majątkowy nabyty został w wyniku czynności dokonanej przez jednego czy też przez oboje małżonków. Objęcie zaś majątkiem wspólnym uprawnień i roszczeń wynikających z umowy leasingu ma ten skutek, że konieczne jest ich uwzględnienie przy ustalaniu składu majątku wspólnego.

Późniejsze, mające miejsce po ustaniu wspólności majątkowej przekształcenie roszczenia o zakup pojazdu w prawo jego własności nie zmienia wspólnego charakteru praw majątkowych stron, skoro bowiem roszczenie o nabycie niepodzielnego przedmiotu przysługiwało im wspólnie, to tak samo traktować należy prawo, które powstało w wyniku realizacji tego roszczenia, nawet, jeśli nabycie własności nastąpiło w wyniku czynności podjętych przez jednego małżonka po ustaniu wspólności. (postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2015r. wydane w sprawie o sygn. akt II CSK 322/14)

Powyższe oznacza, że samochód zakupiony przez jednego z małżonków na firmę podlega rozliczeniu w sprawie o podział majątku wspólnego, jak każda inna rzecz zakupiona wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o