adwokat podział majątku warszawa

Podział majątku wspólnego

Podziel się na:

Dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków jest możliwe w momencie ustania wspólności małżeńskiej. Może do niej dojść np. w przypadku śmierci jednego z małżonków lub też w momencie unieważnienia małżeństwa. Oczywiście podział majątku może odbyć się również w takich sytuacjach jak:

 • Ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
 • Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej,
 • Ogłoszenie upadłości jednego z małżonków,
 • Zawarcie intercyzy,
 • Orzeczenie separacji,
 • Rozwód,

Jak wygląda podział majątku wspólnego?

Ważne jest, że w momencie ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają równe udziały w majątku, który był objęty wspólnością. Oczywiście każdy z małżonków może domagać się przed sądem ustanowienia nierównych udziałów w majątku wspólnym z ważnych powodów. Nie ma tutaj niestety jasnej wykładni co stanowi „ważny powód” gdyż w każdej sprawie brane są pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy.

Co zatem wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Do elementów majątku wspólnego małżonków możemy zaliczyć:

 • wyna­gro­dze­nie za pra­cę z dzia­łal­no­ści zarob­ko­wej każ­de­go z małżon­ków,
 • docho­dy z mająt­ku wspól­ne­go oraz z mająt­ku oso­bi­ste­go każ­de­go z mał­żon­ków,
 • wszystkie środ­ki zgro­ma­dzo­ne na rachun­kach otwar­tych lub pra­cow­ni­czych fun­du­szach eme­ry­tal­ne­go każde­go z mał­żon­ków,
 • składki zewidencjonowane na sub­kontach pro­wa­dzo­nych w ramach kon­t ubezpieczo­ne­go przez ZUS,
 • przed­mio­ty mająt­ko­we naby­te w trak­cie trwa­nia małżeństwa ze środ­ków pochodzą­cych z mająt­ku wspól­ne­go,
 • wszelkie wie­rzy­tel­no­ści naby­te w cza­sie trwa­nia małżeństwa,
 • wszelkie pra­wa naby­te wsku­tek zasie­dze­nia, których bieg zakoń­czył się w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa,
 • spół­dziel­cze i wła­sno­ścio­we pra­wo do loka­lu miesz­kal­ne­go naby­te w trak­cie trwania małżeństwa ze środ­ków pocho­dzą­cych z mająt­ku wspól­ne­go,
 • akcje i udzia­ły w spół­kach kapi­ta­ło­wych naby­te w trak­cie trwa­nia małżeństwa ze środ­ków pocho­dzą­cych z mająt­ku wspól­ne­go,
 • pra­wo naj­mu miesz­ka­nia naby­te w trak­cie trwa­nia wspól­no­ści mająt­ko­wej

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o